Wat wij doen

De verschillende habitattypes waarop gefocust wordt in het hommellandschap Geuldal zijn wegbermen, waterbuffers, jaarrond begraasde graslanden, akkerranden en scheerhagen. In 2018 en 2019 zijn inventarisaties gemaakt van de habitats en de bijengemeenschappen in 20 locaties per habitattype, plus 10 locaties in soortenrijk grasland ter referentie van wat optimaal haalbaar is. Aangepast beheer vindt plaats in 10 locaties per habitattype, om zo te kunnen meten wat de effecten zijn. Lees hieronder welke maatregelen genomen worden.

Wegbermen

Wegbermen zijn essentieel als verbindende elementen tussen verschillende habitats. Om het beheer te optimaliseren worden in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul de wegbermen gefaseerd (1 à 2 keer per jaar en niet alles tegelijk) gemaaid, zodat er altijd aanbod is van bloeiende bloemen.

Lees hier meer over de noodzaak van bermbeheer.

Waterbuffers

Waterbuffers, in beheer van Waterschap Limburg, worden vaak begraasd in de zomer. Open plekken kunnen goede nestmogelijkheden bieden voor bijen, maar daarnaast heeft de timing van begrazing effect op de voedselbeschikbaarheid. In het aangepaste beheer wordt daarom vee later ingeschaard.

Lees hier meer over het belang van waterbuffers

Jaarrond begraasde graslanden

In deze matig voedselrijke graslanden beheerd door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt het beheer geoptimaliseerd door hooilandbeheer of rotatiebegrazing in te voeren, in plaats van de jaarronde begrazig. Hierdoor is er meer mogelijkheid voor de vegetatie om tot bloei te komen, en blijft de afwisseling in openheid van deze graslanden behouden.

Akkerranden

Akkerranden kunnen net als wegbermen mooie verbindingsstukken zijn tussen habitats. In het aangepaste beheer worden akkerranden met bloemenmengsels ingezaaid. Agrarisch collectief Natuurrijk Limburg heeft afspraken met haar leden gemaakt voor dit aangepast beheer. Daarnaast zorgt Stichting Limburg Bloeit Op voor de aanleg van extra flora- en faunaranden in Zuid-Limburg.

Scheerhagen

Heggen langs wegen en als perceelscheidingen worden vaak kort gesnoeid (scheer- of knipheggen), terwijl bloeiende hagen goede voedselbronnen zijn voor bijen. In het aangepaste beheer wordt de vorming van struweelhagen gestimuleerd, door het later snoeien van deze landschapselementen en worden nieuwe struweelhagen aangelegd.

Soortenrijk grasland (referentie)

Dit habitattype wordt gebruikt als een referentietype van wat mogelijk zou zijn in dit gebied. Elk habitattype heeft natuurlijk zijn eigen specifieke eigenschappen en nest- en voedselgelegenheden voor bijen. Soortenrijk grasland heeft een groot aanbod van bloeiende planten, waaronder ook orchideeën, en wordt vaak als hooiland beheerd.