Het Geuldal

Dit initiatief vindt plaats in het Geuldal tussen Valkenburg en Gulpen. Dit unieke gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende lijnvormige elementen, graslanden omringd door heggen en struwelen en akkers met akkerranden. Ook bermen zijn belangrijk vanwege hun verbindende functie, en waterbuffers (waar water opgevangen kan worden bij hevige regenval) vormen potentieel leefgebied voor bijen.

Figuur rechts: de ligging van het gebied waar het initiatief Boshommellandschap Geuldal plaatsvindt, aangegeven met gele omlijning.

Om bijen te helpen overleven is het nodig om over de gehele vliegperiode voedsel aan te bieden binnen hun leefgebied. Waar het in deze omgeving vermoedelijk nog aan ontbreekt, zijn matig voedselrijke bloemrijke graslanden en akkerranden met een bloeipiek in het late voorjaar en de voorzomer. In potentie biedt de kleinschaligheid van het landschap alle kansen om dit mogelijk te maken. Maar zoals deze elementen voorheen door de verschillende beheerders beheerd werden, was dit nog niet optimaal. Daar komt nu verandering in!

Onze visie is een Geuldal waar het hele groeiseizoen door voedsel en nestgelegenheid beschikbaar is voor bijen.

Gezamenlijk hebben wij gekeken waar het beheer van terreinen aangepast kan worden. In 2020 is dit aangepaste beheer van start gegaan.

In 2018 en 2019 is de startinventarisatie uitgevoerd. Na invoer van de maatregelen monitoren wij het verschil.

Meer dan 170 soorten bijen zijn aangetroffen tijdens de eerste inventarisaties, met verwachte én verrassende verschillen tussen de soorten gebieden.